نام و معانی ماههای سال در زبان کردی  

درخواست حذف این مطلب
  نام و معانی ماههای سال در زبان کردی     قوم‌ ماد در مناطق‌ مختلف‌ ایران‌، به‌ ویژه‌ در منطقه‌ غرب‌ پراکنده‌ بود گسترد ... ‌ قلمرو س ... ت‌ این‌ قوم‌ و تنوع‌ اقلیم‌ آن‌ سبب‌ شد که‌ مورخین‌ برای‌ تنظیم‌ اقتصاد، معیشت‌ و تطبیق‌ فعالیت‌های‌ خود با آن‌، چند نوع‌ تقویم‌ را پدید آورند. در نواحی‌ مرتفع‌ شمالی‌ تقویم‌ شبانی‌ بر مبنای‌ محاسبات‌ خورشیدی‌ و در نواحی‌ پست‌تر جنوبی‌ تقویم‌ زراعتی‌ بر مبنای‌ گردش‌ ماه‌ و طلوع‌ ست

ادامه مطلب