ساختار افعال  

درخواست حذف این مطلب
برخی افعال در گویش بروجردی با افزودن الف م ... ور به اول فعل آغاز می‌شوند. مانند: اِشناختن = شناختن اِشنفتن = شنفتن اِش ... ن = ش ... تن اِشکاندن = شکاندن برخی افعال در گویش بروجردی از سّه (استن) بحای (یدن/یده) برای ساخت ح ... گذشته یا نقلی استفاده می کنند. برای مثال پوسسَّه (پوسیدن/پوسیده)، بُرسَّه (ب ... /بریده) و افعالی چون دِرِّس (دریده شد)، فَهمِسِم (فهمیدم)، رَسِسی (رسیدی) از آن جمله اند [۱۰].

ادامه مطلب