شعر غم از بسکه مرفین داشتی!  

درخواست حذف این مطلب
  پلکان زندگی بالا و پایین داشتی و بی پالان...گهی زین داشتی   گه به بالا گه ز عرشت بر زمین گه مروت کرده گه کین داشتی   نی بترسانم تو را نی دلخوشت باید اما چشم خوشبین داشتی   مرد غم باید سبکبالي کند گرچه در دل داغ سنگین داشتی   فقر آهن دارم  اما فقر عشق سم درون خون رنگین داشتی   سرو آزادم پر از بی قید و شرط وحشت از تحریف آیین داشتی   زندگی رمز کلیدی کوچک است قفل دل وا شد اگر این داشتی   عاشقی آیا فقط بر روی تخت؟ یک بغل غم توی بالین داشتی؟   نا امید از

ادامه مطلب  

!!! دیدن با سروش دباغ  

درخواست حذف این مطلب
اگر "هنر" مهمترین راه شه ورزی در دنیای مدرن نباشد، بی شک یکی از بهترین و محبوبترین راههاست. روشنفکران ایرانی، بعضاً به این مهم بی‌مهری کرده‌اند و آنرا کمتر در نظر آورده‌اند. !!! "نوبت عاشقی" از معدود !!! هایی بود که عبدالکریم سروش آنرا پسندیده بود و در عرصه‌ی عمومی هم بدان اذعان می‌کرد. نسل جدید متفکران ایرانی اما از این مهم غافل نبوده‌اند و بر "هنر" به دیده‌ی عنایت نگریسته‌اند. سروش دباغ از جمله شه ورزانی است که بر این نکته !!

ادامه مطلب